Ja, en certifiering tar tid, energi och kostar en del men det lönar sig alltid!

Resultatet kan ses i olika former utifrån en individs-, ett verksamhets-, ett företags- och ett samhällsperspektiv:

 • Bättre produkter/tjänster – ökad konkurrens
  – Underlättar upphandlingsprocesser då produkter är kvalitetsgranskade.
  – Ökar förtroende bland kunderna/patienterna.
  – Stärker varumärken.

 • Förbättrar patientbemötande
  – Patientens behov sätts i fokus.
  – Skapar en trygghet för patienten.

 • Intygar patientmedverkan
  – visar att patienter är aktiva i utvecklingsprocesser ”Co-Production”.
  – tillvaratar erfarenheter, kunskap och synpunkter från patienter.
  – visar att verksamheten genomsyras av ett jämlikt sätt att se på
  relationen mellan patienter och professionella.
  – följer EU:s kommande standard om minimum patientmedverkan.

 • Ger Samhällsvinster
  – Bättre folkhälsa = ökade skatteintäkter.

 • Klargör effektiviseringsbehov
  – Påvisar styrkor och brister i produkt/verksamhet som ger
  möjligheter att förbättra verksamheten/produkten ytterligare.
  – Tillvaratar digitaliseringens möjligheter.

 • Kvalitetshöjningar
  – Förslag till förbättringar klargörs.
  – Kontinuerligt förbättringsarbete görs.

 • Lagar och standarder följs
  – Patientlagen följs, 2014:821
  – EU:s standard för minimum av patientmedverkan följs*
  – Ett bevis på att man kontinuerligt arbetar för att följa lagen.

 • Skapar behovsanpassade hjälpmedel och tjänster
  – Ökar patientcentrerad vård.
  – Ökar kundnöjdheten.

 • Tydligare patientinformation

 • Stärker patientsäkerheten, 2010.659.
  – Säker vård till rätt patient, i rätt tid och på rätt ställe till rätt kostnad.
  – Ökar beredskapen vid kriser.

 • Stärker varumärket
  – Nya argument kan användas vid upphandling, försäljning och marknadsföring.
  – Lockar nya patienter/kunder.

 • Ökar patientnyttan
  – Intygar att ni arbetar med patientens behov i fokus.
  – Förbättrar folkhälsan.

 • Ökar tillgängligheten

 • Ökar lönsamheten
  – Risken för felsatsningar minskas.

 • Ökar egenvården – frigör resurser
  – Ökar möjligheterna för patienter som kan och vill ta mer ansvar i att utföra egenvård.


* EU:s standard för minimum patientmedverkan lanseras under våren 2020.