Steg 1: Förberedelser

Utse en kontaktperson
Utse en person i er verksamhet som tar ansvaret tillsammans med vår konsult att genomföra certifieringsprocessen.

Gör självskattningstest
Gör det självskattningstest som konsulten skickat till er innan startmötet. Då vet ni vad som förväntas för att uppnå certifieringen och hinner förbereda er.

Period för certifiering
Börja planera under vilken period under året som ni vill genomföra certifieringsprocessen. Hela processen tar mellan 1-6 månader.

Steg 2: Förstudie

Avtal skrivs
Ett konsult- och ett sekretessavtal skrivs. Detta för att skydda er från att information som ni lämnar ut omfattas av strikt sekretess.

Självskattningsformulär
Ni får fylla i ett självskattningsformulär där ni kommer att få veta om det är några saker som ni bör åtgärda innan certifieringen.

Uppstartsmöte
Vi träffas på ett fysiskt eller digitalt möte för att informera er mer om upplägget av den kommande certifieringen, skapa en aktivitets- och tidplan.

Steg 3: Insamling av information

Intervjuer
Vi gör intervjuer för att samla in information.

Ev. Besök i produktionsmiljön
Om ni har en produkt kan det bli aktuellt med ett besök i produktionsmiljön för att inhämta information.

Inhämtning av intern och extern data
Vi samlar in relevant data hos er och i våra databaser.

Avstämningsmöten
Avstämningsmöten sker med genomgång av mål och processer.

Steg 4: Test av produkt

Vi genomför en test av er produkt för att se om den uppfyller de ställda kraven för att uppnå PatientCert.

Avstämningsmöten
Avstämningsmöten sker.

Steg 5: Analys av insamlad data/information

Vi genomför en analys utifrån checklistor.

Steg 6: Ev. åtgärdslista

Om vi hittar avvikelser upprättas en åtgärdslista. Vi kommer överens om en tidsplan för att åtgärda avvikelserna.
Obs! Kostnaden för stöd för att implementera åtgärderna tillkommer.

Kontroll av implementerade åtgärder
Vi kontrollerar att alla avvikelser har åtgärdats innan nästa steg kan tas i certifieringsprocessen.

Steg 7: Rapport lämnas

Efter en granskning lämnar vi över en skriftlig rapport om produkten till er.
Vi lämnar också förslag till förbättringar av produkten om så önskas.

Steg 8: Certifikatet utfärdas

Anslutningsavtal
Vi skriver ett anslutningsavtal. Anslutningsavtalet gäller i tre år.

Certifikatet överlämnas
Certifikatet överlämnas i både fysisk och digital form.

Information om användning av PatientCert
Vi ger information om hur ni kan använda er av PatientCert.

Läs mer här!

Om ändringar i produkten sker
Om ni gör ändringar i produkten som rör de områden som PatientCert omfattar så måste en anmälan göras till oss. Då bedöms om en återcertifiering måste göras eller om ändringarna kan godkännas.

Steg 9: Recertifiering

Recertifiering sker vart tredje år. Vi kontaktar er när det är dags.

Recertifieringen innebär att vi gör en uppföljning för att se om ni fortfarande uppfyller villkoren för PatientCert. När vi granskat meddelar vi vårt beslut om fortsatt certifiering.

Läs mer om Recertifiering här!