PatientCert är världens första certifiering som intygar att verksamheter inom hälso- och sjukvård, medicinteknik och life science kontinuerligt arbetar med att förbättra kvalitén för att leverera en vårdtjänst eller produkt med patienten i fokus.

PatientCert fokuserar på dessa områden:

 • Behov: behovsanpassade vårdtjänster och tjänster som är utvecklade tillsammans med användarna (ger patientnytta).

 • Patientbemötande: att möta patienter på ett sätt som är anpassat efter individen.

 • Effektivisering: att patiente erbjuds en så effektiv vård som är anpassad efter patientens behov.

 • Egenvård: ger möjligheter för patienter som kan och vill ta mer ansvar i att utföra egenvård att kunna göra det.

 • Information: att patientinformationen är utformad så att alla patienter kan ta del av den samt förstå den.

 • Jämlikhet: att alla patienter behandlas lika oavsett kön, funktionsnedsättning, utseende, sexuell läggning och religion.

 • Kvalité: att man arbetar utifrån patientnytta och med systematiskt förbättringsarbete.

 • Lagar: Att verksamheten arbetar kontinuerligt för att upprätthålla Patientlagen, 2014:821 samt Hälso- och sjukvårdslagen.

 • Miljö: att erbjuda en miljö som ger möjlighet till snabbare välmående, en bra tillgänglighet och som garanterar en hög patientsäkerhet.
 • Patientmedverkan: att patienter involveras i arbetet med att utveckla produkten / vårdtjänsten.

 • Säkerhet: att arbetet med att erbjuda en hög nivå av patientsäkerhet såsom det står i Patientsäkerhetslagen, 2010.659.
PatientCert-Broschyr